Zapytania ofertowe


23.05.2022r.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące przeprowadzenia kursu: „Opiekun osoby starszej”

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na usługę przeprowadzenia kursu na opiekuna osoby starszej na terenie województwa opolskiego miasta Namysłów w ramach projektu „Godna opieka na co dzień – wsparcie mieszkańców powiatu namysłowskiego” ( RPOP. 08.01.00-16-0049/21) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2022. Więcej informacji w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Termin składania ofert od 23.05.2022 r. do 02.06.2022 r.

Załączniki:

06.06.2022 r.

Wybór wykonawcy w trybie rozeznania rynku na usługę przeprowadzenia kursu na opiekuna osoby starszej.
Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

23.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące przeprowadzenia spotkań indywidualnych przez Psychologa

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na usługę przeprowadzenia spotkań indywidualnych przez Psychologa na terenie województwa opolskiego miasta Namysłów w ramach projektu „Godna opieka na co dzień – wsparcie mieszkańców powiatu namysłowskiego” ( RPOP. 08.01.00-16-0049/21) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2022. Więcej informacji w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Termin składania ofert od 23.05.2022 r. do 02.06.2022 r.

Załączniki:

06.06.2022 r.

Wybór wykonawcy w trybie rozeznania rynku na usługę przeprowadzenia spotkań indywidualnych przez Psychologa 

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

23.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. „Godna opieka na co dzień – wsparcie mieszkańców powiatu namysłowskiego” (RPOP.08.01.00-16-0049/21) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110163
 
Więcej informacji w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Termin składania ofert od 23.05.2022 r. do 02.06.2022 r.

 Załączniki:

06.06.2022 r.

Wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usług

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów oraz opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.